Gørløse Vandværk

VEDTÆGTER

FOR

GØRLØSE VANDVÆRK a.m.b.a.

  

Navn

§ 1

Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Gørløse Vandværk a.m.b.a.

Selskabet har hjemsted i Hillerød Kommune.

Formål

§ 2

Selskabets formål er, i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ, at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand samt at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål samt deraf afledte forhold.

 

Medlemmer

§ 3

Enhver person eller selskab, der har tinglyst endelig adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive medlem af selskabet.

For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejerne af de enkelte ejerlejligheder, der er medlem, med mindre andet er tinglyst på ejendommen.

For ejendomme som forsynes gennem distributionsforeninger, ejerlav, andelsboligforeninger e.l. og hvor forbrugsafregning med selskabet foregår over fælles hoved måler, gælder dog, at kun pågældende forening hhv. ejerlav kan være medlem.

 

Medlemmernes rettigheder

§ 4

Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i det af kommunens fastsatte og gældende regulativ.

Et medlem kan til enhver tid ved henvendelse til selskabet få udleveret vedtægter, regulativ og gældende takstblad.

 

Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt

§ 5

For enhver af selskabets forpligtelser hæfter medlemmerne alene med den i selskabet indskudte kapital.

Ethvert medlem indtræder med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af vandværkets regulativ og takstblad - herunder betaling af anlægsbidrag, samt af nærværende vedtægter.

Såfremt et medlem overdrager sin ejendom, er medlemmet – ved dødsfald medlemmets bo – forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i medlemmets forpligtelser og rettigheder over for selskabet. Først når selskabet modtager meddelelse om ejerskifte, ophører det udtrædende medlems rettigheder og forpligtelser overfor selskabet, hvorefter det nye medlem indtræder.

 

Udtræden af selskabet

§ 6

Udtræden af selskabet kan ske ved grundens ophør som selvstændigt matrikelnummer, eller hvis ejendommen overføres til andet forsyningsområde.

Såfremt en grund ophører som selvstændigt matrikelnummer, afbrydes stikledningen fra forsyningsledningen, og medlemmet udtræder af selskabet.

Ved udtræden har det udtrædende medlem ikke noget økonomisk krav og der kan ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom eventuelle omkostninger afholdes af det udtrædende medlem.

 

Generalforsamling

§ 7

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.

Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel ved særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem eller ved annoncering i lokalavis samt på selskabets hjemmeside med angivelse af dagsorden.

Forslag skal for at kunne behandles på ordinær generalforsamling, afgives skriftligt til bestyrelsen inden udgangen af januar måned.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

  1.        Valg af dirigent
  2.        Bestyrelsens beretning
  3.        Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
  4.        Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse
  5.        Behandling af indkomne forslag
  6.        Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen
  7.        Valg af godkendt revisor 
  8.        Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 25 af medlemmerne fremsætter skriftlig forlangende herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden.

I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder efter modtagelsen af den skriftlige begæring, og dagsorden skal udsendes med indkaldelsen.

De på generalforsamlingen trufne beslutninger indføres i referat, der underskrives af dirigenten og lægges på vandværkets hjemmeside.

 

Stemmeret og afstemninger

§ 8

Hvert medlem har én stemme, uanset vedkommende ejer flere ejendomme.

For en ejendom, som besiddes af flere ejere, kan dog kun en af ejerne stemme. Jf. §3 har distributionsforeninger, ejerlav, andelsboligforeninger o.l. kun én stemme.

Et medlem kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt. Et medlem kan dog udover egen stemme kun afgive yderligere to stemmer ved fuldmagt.

Ethvert medlem kan kræve skriftlig afstemning.

Afgørelser træffes med simpel stemmeflerhed.

Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede er tilstede, og når mindst 2/3 af disse stemmer for.

Er kun den anden af disse betingelser opfyldt, kan forslaget vedtages på en efterfølgende ekstraordinær – eller næste års ordinære generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.

 

Bestyrelse

§ 9

Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer. Fra en husstand kan kun vælges ét medlem.

Medlemmer der kan vælges som bestyrelsesmedlemmer eller suppleanter skal være juridisk uafhængige af hinanden.

På den ordinære generalforsamling vælges hvert år 1 suppleant til bestyrelsen. Denne indtræder i bestyrelsen ved afgang af et bestyrelsesmedlem. Suppleanten indtræder i det afgåede bestyrelsesmedlems resterende valgperiode.

Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst 2/3 af medlemmerne er tilstede. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Med skyldig hensyntagen til budget, varetager bestyrelsen den daglige drift og ansætter fornødent personale eller køber ydelser til varetagelse af opgaverne. Ligeledes afholder bestyrelsen de efter deres eget skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse.

Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører referat af bestyrelsens beslutninger, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen kan i tilfælde af vandspild og/eller overtrædelse af konkrete påbud pålægge overtræderen en særafgift, som skal fremgå af takstbladet.

 

Tegningsret

§ 10 

Selskabet tegnes af formanden i forening med ét bestyrelsesmedlem.

Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves dog hele bestyrelsens underskrift.

Bestyrelsen kan meddele prokura.

 

Regnskab

§ 11

Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.

Den årlige overdækning, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne. Overdækningen skal nedbringes over en passende periode gennem takstnedsættelser og/eller investeringer i anlæg.  

Revision af regnskaberne foretages af den generalforsamlingsvalgte godkendte revisor.

Årsregnskabet underskrives af selskabets revisor og bestyrelse.

 

Opløsning

§ 12

Opløsning kan kun besluttes, såfremt ¾ af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor. Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning i forsyningsmulighederne, f.eks. ved fusion med et andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i § 8 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.

Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse. En eventuel overdækning kan ikke udloddes til medlemmerne, men kan overføres til et andet selskab, der varetager samme eller lignende formål som selskabet.

 

Ikrafttrædelse

§ 13

Selskabets vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den ??.?? 2019.

De træder i kraft den 1. januar 2020.

Med virkning fra den 1. januar 2020 overtages fra Gørløse Vandværk I/S samtlige dette selskabs aktiver og passiver i henhold til den for dette selskab foreliggende reviderede og godkendte årsregnskab for 2019, hvorefter Gørløse Vandværk I/S, der blev stiftet 16. august 1945, er opløst.

Bestyrelsesmedlemmer der den 31. december 2019 er valgt på generalforsamlingen 26. marts 2019 i Gørløse Vandværk I/S, indtræder med virkning fra den 1. januar 2020 i de tilsvarende funktioner i Gørløse Vandværk a.m.b.a.

 

 

______________________________

                    Formand

                                                                                                                     _____________________________

                                                                                                                                             Dirigent


Kontakt


Drift af vandværk & ledningsnet

Jesper Lund Nielsen
teknisk support på vandværket
20288815
jesperlund3B@gmail.com

 

Formand
Mogens Jacobsen
Engvej 36
3330 Gørløse
21815065
mogens-jacobsen@mail.dk

 

Næstformand
Erling Nielsen
Gørløsegårdsvej 22
3330 Gørløse
23418552
jamiefinans@post.tele.dk 

 

Regnskab og forbrugerafregning
Vandværkskontoret
Tulstrupvej 4, 3400 Hillerød
4290 9091
kontor@gorlosevand.dk